THÔNG BÁO VỀ QUYỀN RIÊNG TƯ
Điều khoản sử dụng
 • Tác giả:
 • 11-01-2024
 • Lượt xem: 822
 • Chia sẻ:

Thông Báo về Quyền riêng tư này mô tả cách thức Công ty Cổ phần Giấy Sài Gòn (“SGP” hoặc “chúng tôi”) thu thập và xử lý dữ liệu về một cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”), cách chúng tôi sử dụng và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân cũng như các quyền của chủ thể dữ liệu liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của mình.

1. Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập

Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập là thông tin gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể, có thể bao gồm dữ liệu cá nhân cơ bản (như tên/họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, quốc tịch, hình ảnh cá nhân, số điện thoại, thông tin liên hệ, tình trạng hôn nhân, kinh nghiệm làm việc…) và dữ liệu cá nhân nhạy cảm (như quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo, tình trạng sức khỏe và đời tư, thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng và các tổ chức được phép khác,…).

Thông báo về Quyền riêng tư này áp dụng đối với tất cả Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý.

2. Cách thức thu thập Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi sẽ thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của bạn từ các nguồn khác nhau. Chúng tôi có thể thu thập Dữ Liệu Cá Nhân trực tiếp từ bạn (ví dụ khi bạn liên hệ trực tiếp với chúng tôi) hoặc từ các nguồn khác như qua phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị đăng ký công cộng, đơn vị nghiên cứu tín dụng, đơn vị tuyển dụng hoặc cung ứng việc làm.

Theo quy định pháp luật hoặc do bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà chúng tôi có thể thiết lập với bạn, chúng tôi có thể được yêu cầu để thu thập một số Dữ Liệu cá Nhân của bạn. Trong trường hợp đó, việc bạn không cung cấp thông tin có thể ngăn cản hoặc trì hoãn việc thực hiện nghĩa vụ của chúng tôi theo luật hoặc theo hợp đồng.

Một số loại thông tin mà chúng tôi thu thập là các thông tin cá nhân nhạy cảm. Cụ thể, chúng tôi có thể thu thập hoặc xử lý Dữ Liệu Cá nhân mà có thể làm tiết lộ nguồn gốc chủng tộc hoặc dân tộc, tôn giáo hoặc có thể liên quan đến sức khỏe của bạn, chẳng hạn như tiền sử bệnh và báo cáo về chẩn đoán, thương tích và điều trị y tế. Chúng tôi đảm bảo rằng chúng tôi chỉ thu thập các Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm đó khi bạn đồng ý rõ ràng với chúng tôi hoặc khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu.

3. Mục đích sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi chỉ thu thập, xử lý và tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn cho một số ít các mục đích cụ thể đã được công bố chính thức trước (theo Thông báo về Quyền riêng tư này) hoặc trong phạm vi sử dụng được thông báo tại thời điểm thu thập và trong phạm vi cần thiết để thực hiện công việc kinh doanh.

Tùy thuộc vào Dữ Liệu Cá Nhân được thu thập, chúng tôi có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân đó để:

 • Thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo một hợp đồng/thỏa thuận mà bạn là hoặc sẽ là một bên tham gia;
 • Cung cấp và cá nhân hóa sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi;
 • Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý mà chúng tôi phải tuân theo và hợp tác với các cơ quan quản lý và cơ quan thực thi pháp luật (ví dụ nghĩa vụ thuế hoặc an sinh xã hội hoặc báo cáo các giao dịch đáng ngờ);
 • Giải quyết các thắc mắc, yêu cầu của bạn;
 • Liên hệ với bạn để cung cấp thông tin tiếp thị và ưu đãi liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và/hoặc các thành viên khác thuộc Tập đoàn Sojitz cung cấp (trừ khi bạn đã chọn không tham gia tiếp thị hoặc chúng tôi bị pháp luật ngăn cản thực hiện các hành động này);
 • Đáp ứng các lợi ích hợp pháp của chúng tôi, ví dụ như sàng lọc lý lịch của bạn cho mục đích chống tham nhũng hoặc để hiểu cách bạn sử dụng các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi từ đó cho phép chúng tôi thu thập thông tin để phát triển các sản phẩm/dịch vụ mới hoặc các mục đích phân tích kinh doanh khác. Khi xử lý Dữ Liệu Cá Nhân để đáp ứng các lợi ích hợp pháp, chúng tôi sẽ áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo rằng quyền riêng tư của bạn được bảo vệ và để đảm bảo rằng lợi ích hợp pháp của chúng tôi không bị lấn át bởi lợi ích hoặc các quyền và tự do cơ bản của bạn.

4. Quyền của chủ thể dữ liệu

Bạn có các quyền luật định liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân và bạn có thể thực hiện các quyền này vào bất kỳ thời điểm nào. Chúng tôi giới thiệu tổng quan về các quyền này dưới đây cùng với nội dung của các quyền đó. Bạn có thể thực hiện các quyền của mình bằng cách liên hệ với chúng tôi theo cách thức được đề cập tại Mục 8 dưới đây hoặc cách thức khác phù hợp với quy định pháp luật.

 • Quyền được thông báo: Bạn có quyền được cung cấp thông tin rõ ràng, minh bạch và dễ hiểu về cách thức chúng tôi sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân và các quyền của bạn. Do đó, chúng tôi cung cấp cho bạn thông tin trong Thông báo này.
 • Quyền đồng ý hoặc rút lại sự đồng ý: Bạn có quyền đồng ý hoặc không đồng ý cho phép xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Nhưng nếu bạn lựa chọn không đồng ý, chúng tôi có thể không có khả năng cung cấp cho bạn các sản phẩm/dịch vụ của chúng tôi, hoặc phản hồi bất kỳ thắc mắc nào mà bạn có thể có. Nếu bạn đã chấp thuận bất kỳ hành động nào mà chúng tôi thực hiện với Dữ Liệu Cá Nhân của mình, bạn cũng có thể rút lại chấp thuận đó vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách liên hệ với chúng tôi theo các chi tiết được cung cấp dưới đây, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Quyền truy cập và yêu cầu sửa đổi: Bạn có quyền truy cập, yêu cầu sửa đổi hoặc cập nhật Dữ Liệu Cá Nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào.
 • Quyền xóa dữ liệu: Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, bạn có quyền yêu cầu chúng tôi xóa Dữ Liệu Cá Nhân của mình. Vui lòng tham khảo Mục 7 (Lưu trữ và bảo vệ Dữ Liệu cá Nhân) để có thêm thông tin.
 • Quyền hạn chế hoặc phản đối xử lý dữ liệu: Trong một số trường hợp, bạn có quyền hạn chế hoặc phản đối việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của mình nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân hoặc sử dụng cho mục đích quảng cáo, tiếp thị, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Quyền cung cấp dữ liệu: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân của bản thân, trừ trường hợp luật có quy định khác.
 • Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện: Bạn có quyền khiếu nại trực tiếp với bất kỳ cơ quan có thẩm quyền trong nước nào theo quy định pháp luật về cách thức chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn nếu có căn cứ cho rằng đã xảy ra hành vi vi phạm pháp luật về quyền riêng tư.
 • Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại: Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi bồi thường thiệt hại theo quy định pháp luật nếu có bằng chứng rõ ràng rằng đã có thiệt hại xảy ra cho bạn từ quá trình chúng tôi thu thập và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Quyền tự bảo vệ: Bạn có quyền thực hiện các biện pháp tự bảo vệ hoặc yêu cầu cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện các phương thức bảo vệ quyền dân sự theo quy định pháp luật.

5. Chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân 

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với một số bên thứ ba chọn lọc trong các trường hợp sau đây:

 • Nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh: Cho mục đích hoạt động kinh doanh và vận hành, chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ và đối tác kinh doanh thực hiện các chức năng thay mặt cho chúng tôi, chẳng hạn như các công ty: cung cấp không gian lưu trữ, xử lý thanh toán an toàn, phân tích dữ liệu, thực hiện đơn đặt hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng, dịch vụ bưu chính hoặc chuyển phát, vv. Các bên thứ ba này có quyền tiếp cận các Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ nhưng không thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân cho các mục đích khác. Ngoài ra, họ phải xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này và trong phạm vi được cho phép theo các luật và quy định áp dụng về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Các công ty thuộc Tập đoàn: Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các doanh nghiệp khác trực thuộc Tập đoàn Sojitz (“Các công ty thuộc Tập đoàn Sojitz”). Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với các Công ty thuộc Tập đoàn Sojitz vì mục đích tiếp thị hoặc mục đích tuân thủ chống tham nhũng. Bởi vì Tập đoàn Sojitz hoạt động trên toàn cầu, bên tiếp nhận thông tin được đề cập tại đây có thể ở ngoài lãnh thổ nước Việt Nam. Vui lòng tham khảo Mục 6 (Chuyển dữ liệu quốc tế) để có thêm thông tin.
 • Cơ quan thực thi pháp luật, tòa án, cơ quan quản lý, cơ quan chính phủ hoặc bên thứ ba có thẩm quyền khác: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với các bên này khi chúng tôi tin rằng điều này là cần thiết để tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định hoặc để bảo vệ quyền của chúng tôi hoặc quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.
 • Chuyển nhượng hoạt động kinh doanh: Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào mua hoặc chúng tôi chuyển nhượng tất cả hoặc phần lớn tài sản và hoạt động kinh doanh của chúng tôi. Nếu việc bán hoặc chuyển giao như vậy xảy ra, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để cố gắng đảm bảo rằng đơn vị mà chúng tôi chuyển giao Dữ Liệu Cá Nhân của bạn sẽ sử dụng thông tin đó theo cách phù hợp với Thông báo về Quyền riêng tư này.
 • Để ứng phó trường hợp khẩn cấp, bao gồm nhưng không giới hạn việc phát hiện và bảo vệ đối với hành vi gian lận, hoặc bất kỳ lỗ hổng kỹ thuật hoặc an ninh nào.

6. Chuyển dữ liệu quốc tế

Là một thành viên của Tập đoàn Sojitz – một tập đoàn hoạt động toàn cầu, chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu cá nhân với các bộ phận quản lý, Các công ty thuộc Tập đoàn Sojitz và/hoặc bên thứ ba hoạt động ở nước ngoài để xử lý dữ liệu phù hợp với các mục đích được trình bày trong Thông báo về Quyền Riêng tư này.

Chúng tôi sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật Việt Nam về chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài và áp dụng các biện pháp bảo vệ thích hợp (chẳng hạn như các cam kết trong hợp đồng) để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn được bảo vệ đầy đủ. Để biết thêm thông tin về các biện pháp bảo vệ thích hợp được áp dụng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin chi tiết bên dưới.

7. Lưu trữ và bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Chúng tôi thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức hợp lý để đảm bảo mức độ bảo mật phù hợp đối với Dữ Liệu Cá Nhân mà chúng tôi thu thập và xử lý, đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của bạn không bị lạm dụng, can thiệp, mất, truy cập trái phép, điều chỉnh hoặc tiết lộ. Các biện pháp này nhằm mục đích đảm bảo tính toàn vẹn và bảo mật liên tục của Dữ Liệu Cá Nhân. Chúng tôi đánh giá và cải thiện các biện pháp này một cách thường xuyên để đảm bảo tính bảo mật của quá trình xử lý.

Chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong khoảng thời gian phù hợp với mục đích xử lý dữ liệu đươc nêu tại Thông báo về Quyền riêng tư này và một khi mối quan hệ giữa bạn với chúng tôi được duy trì. Để làm rõ, khi mối quan hệ với bạn chấm dứt, chúng tôi sẽ lưu giữ Dữ Liệu Cá Nhân của bạn trong một khoảng thời gian hợp lý mà theo ý kiến của chúng tôi sẽ cho phép chúng tôi:

 • Duy trì hồ sơ kinh doanh cho mục đích phân tích và/hoặc kiểm toán;
 • Tuân thủ các yêu cầu về lưu giữ hồ sơ theo luật hoặc theo các chính sách lưu giữ hồ sơ hiện hành;
 • Bảo vệ hoặc đưa ra bất kỳ khiếu nại pháp lý hiện có hoặc tiềm ẩn nào;
 • Giải quyết mọi khiếu nại liên quan đến hàng hóa/dịch vụ, trong khả năng hợp lý của chúng tôi;

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, chúng tôi sẽ xóa Dữ Liệu Cá Nhân của bạn khi không còn cần thiết cho những mục đích này. Nếu có bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi không thể xóa hoàn toàn khỏi hệ thống của mình, vì lý do kỹ thuật, chúng tôi sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp để ngăn chặn mọi hoạt động xử lý hoặc sử dụng dữ liệu tiếp theo.

8. Liên hệ với chúng tôi 

Chúng tôi là bên kiểm soát và xử lý dữ liệu cá nhân chịu trách nhiệm về Dữ Liệu Cá Nhân của bạn mà chúng tôi thu thập và xử lý.

Tên Công ty

Công ty Cổ Phần Giấy Sài Gòn

Trụ sở chính

KCN Mỹ Xuân A, Phường Mỹ Xuân, Thị Xã Phú Mỹ, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Việt Nam

 

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào liên quan đến Thông báo về Quyền riêng tư này và/hoặc việc sử dụng, xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn và/hoặc nếu bạn muốn khiếu nại về một hành vi có khả năng xảy ra vi phạm pháp luật trong nước về quyền riêng tư, vui lòng liên hệ qua email contact@saigonpaper.com hoặc gửi yêu cầu qua phần “Liên hệ với Chúng tôi (Contact Us)” trên trang thông tin điện tử của chúng tôi.

9. Sửa đổi, bổ sung Thông báo về Quyền riêng tư 

Chúng tôi có thể sửa đổi hoặc cập nhật Thông báo về Quyền riêng tư này tại từng thời điểm.

Nếu chúng tôi thay đổi Thông báo về quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sửa đổi ngày “cập nhật mới nhất” ở phần đầu của Thông báo này. Khi những thay đổi đối với Thông báo về quyền riêng tư này sẽ có tác động cơ bản đến bản chất của quá trình xử lý hoặc có tác động đáng kể đến bạn, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo dễ nhận thấy hơn (bao gồm, trong điều kiện cho phép, thông báo qua thư điện tử của bạn về các thay đổi của Thông báo về Quyền Riêng tư) để bạn có cơ hội thực hiện các quyền của mình.

# TAG
 • Chia sẻ:
0 bình luận Viết bình luận
tin liên quan
Tin mới nhất
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "KHAI XUÂN PHÚ QUÝ – LÌ XÌ HẾT Ý 2024" 16-03-2024 | Tin Tức Công Ty

120 Lượt xem

0 bình luận

tin nổi bật
THÔNG BÁO KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH "KHAI XUÂN PHÚ QUÝ – LÌ XÌ HẾT Ý 2024" 16-03-2024 | Tin Tức Công Ty

120 Lượt xem

0 bình luận

Thông báo kết quả trúng thưởng chương trình “Hái Lộc Đầu Xuân Năm 2022” 10-03-2022 | Tin Tức Công Ty

2323 Lượt xem

0 bình luận

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN 14-12-2021 | Tin Tức Công Ty

2668 Lượt xem

0 bình luận

tin được xem nhiều nhất
Ngành giấy tăng trưởng mạnh 07-11-2013 | Thông tin thị trường

65483 Lượt xem

0 bình luận

Nguyên liệu ngành giấy: Thiếu nhưng vẫn lãng phí 29-11-2010 | Thông tin thị trường

41014 Lượt xem

0 bình luận

Lựa chọn xanh vì cuộc sống tốt đẹp hơn. 24-11-2011 | Hoạt động công ty

30106 Lượt xem

0 bình luận

tin theo danh mục
TIN TỨC THEO NĂM