ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA GIẤY SÀI GÒN

Tạo việc làm và chăm lo đời sống của cán bộ, công nhân viên

Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, nâng cao năng lực chuyên môn cho CBCNV, gia tăng nhận thức đội ngũ nhân sự về môi trường, sẵn sàng tham gia hoạt động cộng đồng.

Con người luôn là nhân tố cốt lõi của mọi sự phát triển trong bất cứ công ty, tổ chức nào. Hiểu được điều này, Giấy Sài Gòn luôn xác định hướng tới mục tiêu phát triển bền vững qua việc nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, từ đó gián tiếp góp phần nâng cao mức sống của cộng đồng và xã hội.

Với những chính sách ưu đãi thiết thực, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, Giấy Sài Gòn luôn tạo sự an tâm cho CBCNV của mình, để họ yên tâm tập trung lao động, phát triển và nâng cao năng lực chuyên môn, cải thiện hiệu quả sản xuất.

  • Chia sẻ: